انواع کباب ها

 

جوجه کباب
کباب کوبیده
کباب بختیاری
کباب برگ
کباب قفقازی
کباب بلدرچین
کباب بره
کباب شانزلیزه
دنده کباب 
کباب ترش
کباب ترکی به صورت بار