باغ سفید

موقعیت:کیلومتر 20 جاده مخصوص گرم دره
ظرفیت : 800 نفر